კონტაქტი
კონტაქტი

პოლიტიკის დოკუმენტები

საერთაშორისო დოკუმენტების ამონაწერები, რომლებიც მოუწოდებენ სახელმწიფოებს, შეუერთდნენ 1954 წლის კონვენციას, რომელიც ეხება მოქალაქეობის არმქონე პირის სტატუსს და 1961 წლის კონვენციას მოქალაქეობის არმქონეობის შემცირების შესახებ
ბმული: refworld.org/docid/4c21c6822.html

 

ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის აღმოფხვრის კომიტეტის ზოგადი რეკომენდაცია №32 ლტოლვილის სტატუსის, თავშესაფრის, მოქალაქეობისა და მოქალაქეობის არმქონე ქალთა გენდერული განზომილების შესახებ
ბმული: refworld.org/docid/54620fb54.html

 

მოქალაქეობის არქონისა და მოქალაქეობის საკითხებზე განსაკუთრებული მნიშვნელობის მქონე გაეროს გენერალური ასამბლეის რეზოლუციები
ბმული: refworld.org/docid/4c49a02c2.html

 

საქართველოს 2021 − 2030 წლების მიგრაციის სტრატეგია
ბმული: matsne.gov.ge/ka/document/view/5074437?publication=0

 

მოქალაქეობის არმქონე პირთა დაცვის სახელმძღვანელო
ბმული: https://bit.ly/3WrhWF5

 

სახელმწიფოების მიერ გაკეთებული დაპირებები მოქალაქეობის არქონის აღმოფხვრის საკითხებზე
ბმული: unhcr.org/ibelong/results-of-the-high-level-segment-on-statelessness

unhr

პორტალი შექმნილია საქართველოში გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისრის წარმომადგენლობის  ფინანსური მხარდაჭერით. პორტალზე გამოქვეყნებული ინფორმაცია არ წარმოადგენს გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისრის მოსაზრებას.